Vize a společenská odpovědnost | PRECON s.r.o.


Vize a společenská odpovědnost

P ARTNERSHIP

R ESPONSIBILITY

E VOLUTION

C ARE

O RIGINALITY

N othing else matters …

Vizí společnost PRECON je přinášet inovace pro řešení v elektronice, energetice a automotive a přispívat tak ke spokojenosti svých zákazníků a vyšší kvalitě života ve společnosti. Žádný zákazník pro PRECON není příliš malý ani příliš velký.

Společenská odpovědnost

Součástí strategie společnosti PRECON je společenská odpovědnost. Trvale proto podporujeme činnosti podporující udržitelný rozvoj a aktivity zlepšující společnost v aspektech environmentálních i sociálních. Společnost PRECON chce přispívat k udržitelnému světu prostřednictvím podpory řešení umožňujících přístup ke zdrojům, jejich zachování a následné obnově. Proto jsme si definovali sedm závazků s konkrétními vnitrofiremními cíli až do roku 2025.

Odpovědnost za světové zdroje
  1. Udržitelné řízení přírodních zdrojů prostřednictvím podpory cirkulární ekonomiky
  2. Zapojení do boje se změnou klimatu
Odpovědnost za regionální zdroje
  1. Budování nových vztahů a tvorby hodnot společně s municipálními subjekty a subjekty poskytující podporu společnosti
  2. Zapojení do místního rozvoje
Odpovědnost k zaměstnancům
  1. Záruka zdravého a bezpečného pracovního prostředí
  2. Podpora profesního rozvoje a angažovanosti zaměstnanců
  3. Respektování diverzifikace, základních lidských a společenských práv v rámci firmy
Životní prostředí

Činnost společnosti PRECON se snaží minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí. Proto využívá a podporuje inovativní technologie, realizuje alternativní řešení na podporu životního prostředí. V rámci programu komunálního rozvoje a inovací mají zaměstnanci možnost navrhnout inovaci týkající se každého pracovního procesu ve firmě.

Ekonomika a vztahy

Společnost PRECON dlouhodobě posiluje a je hrdá na dobré vztahy se všemi dodavateli a zákazníky, kterým poskytuje nadstandardní partnerské limity. Společnost PRECON má etický kodex integrující zásady chování a vztahů s dodavateli i zákazníky. Naše obchodní vztahy se zákazníky jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho know-how získaného dlouholetým působením na trhu.

P ARTNERSHIP

R ESPONSIBILITY

E VOLUTION

C ARE

O RIGINALITY

N othing else matters …

To je PRECON a to, co nás odlišuje od konkurence, když přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.

Etické přístupy

Společnost PRECON má priority ve striktním dodržování etických a právních normy, nulové tolerance korupce a diskriminace. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti PRECON.

Lidé a zaměstnanci

Prioritou společnosti PRECON je vytvářet pracovní prostředí, které umožní nasměrovat co nejvíce energie a schopností pro dosažení firemních cílů a spokojenosti zákazníků. Proto se snaží vytvářet nadstandardní pracovní podmínky a podporuje profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců a bezpečnost práce.

Společnost PRECON se zaměřuje na zvyšování kvalifikace a školení svých zaměstnanců. Rostoucí kvalifikaci a schopnosti svých zaměstnanců vnímá jako součást firemní kultury. Nedílnou součástí priorit je bezpečnost práce. Skupina PRECON se zavázala poskytovat lepší ochranu všem zaměstnancům před pracovními riziky a zvyšovat bezpečnost na pracovišti. Bezpečnost práce zaměstnanců druhým strategickým cílem ve společnosti PRECON. Základní pravidla BOZP má integrovány do procesů managementu kvality v rámci certifikace ISO 9001. Zaměstnanci procházejí kromě odborných školení také kurzy první pomoci.

Diverzita

Společnost PRECON akcentuje sociální soudržnost a stabilitu, proto rozvíjí sociální dialog se svými zaměstnanci, respektuje lidskou diverzitu, rozvíjí rovné příležitosti a bojuje proti všem formám diskriminace. Společnost PRECON realizuje náborovou politiku tak, aby lidem ohroženým na trhu práce usnadnila nalezení pracovního uplatnění.

© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz