O nás | PRECON s.r.o.


O nás

Společnost PRECON je firma s českým kapitálem, která byla založena v roce 2000. Je českým výrobcem a dodavatelem nízko i vysokonapěťových kabelů a vodičů s vysokou teplotní odolností, kabelové konfekce a elektroizolačních materiálů.

Hlavní činnosti
 • Výroba
  • nízko napěťových kabelů a vodičů s vysokou teplotní odolností
  • vysoko napěťových kabelů a vodičů s vysokou teplotní odolností
  • Speciálních kabelů a vodičů pro vysokofrekvenční aplikace
  • Elektroizolačních trubiček z PVC, Si, PE a skla
  • Elektroizolačních pásek pro vysoké teploty
  • Flexibilní přívodů a kabelové konfekce
  • Kabelových svazků
  • Zákaznických řešení pro AUTOMOTIVE a jiné aplikace
 • Prodej
  • Pryžových nízko napěťových kabelů
  • Pryžových kabelů určených pro styk s pitnou vodou
  • Svařovacích kabelů

Hlavní skupiny zákazníků
 • Výrobní firmy a OEM zákazníci
 • Velkoobchody
 • Automotive průmysl
 • Těžký a důlní průmysl
 • Zdravotnictví
 • Municipální sféra

Motto společnosti PRECON

P ARTNERSHIP

R ESPONSIBILITY

E VOLUTION

C ARE

O RIGINALITY

N othing else matters …


Klíčové údaje společnosti PRECON:
 • Počet zaměstnanců: 70
 • Počet výrobních závodů: 1
 • Počet provozů: 2
 • Obrat společnosti PRECON: 85 Mio CZK

Etický kodex

TENTO DOKUMENT JE VODÍTKEM PRO KAŽDODENNÍ CHOVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI PRECON.

Společnost PRECON usiluje ve své působnosti o naplnění svých hodnot, ctí právní předpisy i pravidla chování přijatá mezinárodními organizacemi. Naše podnikatelská činnost musí být vždy v souladu s legislativou. Musíme přitom zejména zachovávat základní principy a dbát na ochranu životního prostředí.

Postupy popsané v tomto etickém kodexu mají zajistit dodržování:

 • Firemních hodnot a pravidel chování společnosti PRECON
 • Legislativní předpisů a norem
 • Jednání zaměstnanců tak, aby byli garanti těchto hodnot a svoji práci vykonávali
 • s plnou znalostí svých práv a povinností.

Základními hodnotami společnosti PRECON jsou:

Partnerství, Odpovědnost, inovace, péče o zákazníka a originální přístupy tvoří základ, na kterém je postavena ekonomická i sociální výkonnost celé společnosti.

PARTNERSTVÍ a ODPOVĚDNOST – společnost PRECON si klade za cíl aktivně se podílet na budování udržitelně se rozvíjející společnosti. Přijímá odpovědnost za naplňování obecných zájmů (ochrana životního prostředí, rozvoj dovedností zaměstnanců, zlepšování osobní bezpečnosti při práci a vytváření zdravého pracovního prostředí) Respektování je klíčovým principem jednání všech zaměstnanců společnosti PRECON. Odráží se v dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů společnosti a v projevování úcty vůči ostatním.

INOVACE – Evoluce služeb a výrobků, jejich inovace tvoří jádro strategie společnosti PRECON při vytváření udržitelných řešení a služeb pro zákazníky, životní prostředí a celou společnost.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA – Společnost PRECON tuto hodnotu uplatňuje především snahou o stále vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb. Společnost PRECON prosazuje transparentnost a etická pravidla jako podmínku pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Společnost PRECON svým zákazníkům naslouchá a dodává vhodná a inovativní řešení odpovídající jejich technickým, ekonomickým, ekologickým požadavkům.

INTERNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Společnost PRECON přijala pravidla, která platí pro všechny zaměstnance při plnění jejich povinností na všech úrovních řízení společnosti. Společnost PRECON je přesvědčena, že dodržování platných právních předpisů je zcela zásadním požadavkem. Společnost pro své zaměstnance pravidelně zajišťuje vzdělávání v oblasti dodržování platných zákonů a dalších právních předpisů.

BOJ PROTI KORUPCI

Společnost PRECON má maximální zájem na potlačování korupce. Jedním z opatření směřujících k tomuto cíli je i zdůrazňování nutnosti uplatňovat boj proti korupci, ve všech obchodních vztazích. Společnost pravidelně pořádá školení, která u zaměstnanců posilují povědomí o významu dodržování právních předpisů souvisejících s činností společnosti.

PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Zaměstnanci musejí předcházet, popř. se vyhýbat každé situaci, kdy hrozí nebo vzniká střet mezi jejich osobními zájmy a zájmy společnosti. Osobním zájmem zaměstnance může být každá výhoda v jeho vlastní prospěch nebo ve prospěch členů jeho rodiny, přátel, blízkých příbuzných nebo osob či organizací, se kterými jej spojuje nebo spojoval obchodní vztah nebo společné zájmy. Střet zájmů vzniká, když zaměstnancův osobní zájem může ovlivnit jeho rozhodování, nebo mu může zabránit ve zcela nestranném plnění pracovních úkolů či povinností.

ETIKA V OBLASTI FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Požadavek na dodržování etických pravidel v řešení finančních záležitostí považuje slupina PRECON za věc zásadního významu a to především tam, kde při plnění požadovaných úkolů uplatňují vlastní odborný úsudek a rozhodují. Je to důležité nejen z důvodu předcházení hrozby možného trestního postihu, ale také pro udržení důvěry partnerů, což je pro dlouhodobé úspěšné působení společnosti zásadní.

MLČENLIVOST

Uvnitř společnosti a při realizaci obchodních zakázek se společnost PRECON snaží chránit důvěrný charakter veškerých dat, informací, know-how, práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, jakož i obchodních tajemství souvisejících s vlastní obchodní činností.

BEZPEČNOST

Bezpečnost osob a majetku je pro skupinu PRECON prioritou. Společnost PRECON uplatňuje veškerá opatření a prostředky umožňující ochranu zaměstnanců při plnění jejich povinností, jakož i veškerá opatření k ochraně pracovišť, zařízení a nehmotného majetku. Velkou pozornost věnuje společnost také prevenci možného poškození vlastního image a dobrého jména. Společnost PRECON přijala interní etický kodex chování zavádějící rámec konkrétních postupů, opatření a úkolů v oblasti bezpečnosti osob a majetku.

ROVNOST NA PRACOVIŠTI

Chceme zjistit, jak se jednotliví zaměstnanci podílejí na výsledcích společnosti, a jak jim můžeme umožnit zvyšování výkonnosti. Společnost PRECON se snaží zajistit, aby se všichni zaměstnanci podíleli na jejích projektech a hodnotách společnosti a posílit jejich vnímání podílu na výsledcích společnosti. Pocit sounáležitosti, úcty a rovného zacházení je nezbytný pro každodenní výkonnost a pracovní zaujetí zaměstnance, což je zároveň spojeno s podporou rozmanitosti, rovného přístupu a s odmítnutím všech forem diskriminace a šikany.

PODPORA SOLIDARITY

Každý zaměstnanec společnosti PRECON podle povahy své práce přispívá k ochraně životního prostředí. Solidarita je primárním faktorem firemní politiky společnosti PRECON a taktéž prosazování dialogu mezi vedením a zaměstnanci, podpora ohrožených a znevýhodněných zaměstnanců a pozornost věnovaná osobní realizaci každého zaměstnance.

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Společnost PRECON podporuje všechny zaměstnance v rozvoji jejich dovedností. Podněcuje v nich snahu o výměnu zkušeností a inovačních postupů při plnění pracovních úkolů. Pro zaměstnance v oblasti služeb je hlavním pracovním prostředkem jejich odbornost. Úsilí společnosti PRECON o neustálé zdokonalování vlastních lidských zdrojů se opírá o aktivní firemní politiku profesního vzdělávání a kariérní podpory. Společnost PRECON se snaží stále reagovat na neustálé změny v oboru našeho podnikání, přičemž si je plně vědoma skutečnosti, že její hlavní devízou je odbornost jejích pracovníků.

DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

V souladu s příslušnou legislativou si společnost PRECON stanoví objektivní kritéria pro výběr dodavatelů a poskytovatelů služeb. Tato kritéria berou v úvahu jednotlivé aspekty výkonnosti dodavatelů a zároveň přihlížejí k tomu, jak dodavatelé dodržují etická pravidla společnosti a zásady udržitelného rozvoje. K základním hodnotám zdůrazňovaným v pravidlech dodavatelských vztahů, jimiž se řídí volba dodavatelů, patří mimo jiné zákaz nucené práce a zákaz práce dětí.

K důležitým aspektům vztahů s dodavateli, poskytovateli služeb a zákazníky patří boj s korupcí ve veřejné i soukromé sféře.

Společnost PRECON věnuje pozornost prevenci rizik a otázkám zdraví a bezpečnosti. Jde o každodenní snahu o zdokonalování postupů pro prevenci rizik v těsné spolupráci se zaměstnanci, kteří jsou si vědomi svých povinností. V našem úsilí uplatňujeme svoji schopnost hledat účinná řešení pro zlepšování každodenních pracovních podmínek zaměstnanců. V rámci celé společnosti nalézáme a šíříme nejlepší postupy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, posilování pravomocí zaměstnanců, zvyšování jejich informovanosti a zajišťování rovnováhy mezi pracovní a osobní sférou života.

KONKURENCE

Společnost PRECON od všech svých zaměstnanců vyžaduje neustálé a důsledné dodržování právních předpisů týkajících se zdravé hospodářské soutěže a přispívajících k zajištění podmínek pro volnou a zároveň korektní hospodářskou soutěž.

Politika jakosti


Politika managementu řízení kvality:

Víme, že náš úspěch závisí na spokojenosti a úspěšnosti našich zákazníků.

 • Usilujeme o 0 vad.
 • Neustálým vyhodnocováním a zlepšováním firemních procesů a cílů kvality zabezpečujeme požadovanou a stálou úroveň kvality produktů dodávaných v dohodnutých termínech a množstvích.
 • Zajišťujeme a zlepšujeme komunikaci se zákazníky, dodavateli a interní komunikaci s cílem zvyšování úrovně kvality.
 • Zvyšujeme osobní odpovědnost zaměstnanců a jejich povědomí o kvalitě a nástrojích k jejímu zajištění.

Politika ochrany životního prostředí

Ochrana životního prostředí je z pohledu umístění lokality, požadavků na produkty a zajištění kvalitního prostředí pro další generace nedílnou součástí našich zásad.

 • Stále sledujeme a dodržujeme požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým organizace podléhá.
 • V rámci etap vývoje produktů a procesů zohledňujeme předcházení vlivů na životní prostředí.
 • Zvyšujeme osobní odpovědnost a povědomí našich i externích pracovníků.

Politika zajištění bezpečné práce a motivace zaměstnanců

Zajištění bezpečnosti práce našich zaměstnanců a jejich motivace jsou pro nás velmi důležité.

 • Zajišťujeme dodržování všech platných zákonů a nařízení.
 • Zvláštní pozornost věnujeme vytváření bezpečného pracovního prostředí a firemního areálu.
 • Identifikujeme možná rizika a provádíme opatření na jejich minimalizování.
 • Pravidelně školíme zaměstnance a provádímě kontrolu dodržování příslušných předpisů BOZP.
 • Udržujeme a zlepšujeme dovednosti a kvalifikaci pracovníků školením a dalším vzděláváním.
 • Motivujeme naše zaměstnance k rozvíjení jejich individuálních schopností a zvyšujeme jejich povědomí a osobní odpovědnost.
© 2024, PRECON s.r.o. www.precon.cz